De algemene voorwaarden van WMK Voegwerken in Aarschot

WMK Voegwerken is gespecialiseerd in gevelwerken, zoals voegwerken, gevelrenovatie, gevelreiniging, kelderdichting en behandelen van opstijgend vocht, en het onderhoud van tuinen en daken  in Aarschot en omstreken. Op deze pagina vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden. Twijfel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd ‘klant’. De algemene voorwaarden maken bijgevolg integraal deel uit van de offertes en contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.


WMKVOEGWERKEN heeft het recht om eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen.


Elke prijsofferte wordt vrijblijvend opgesteld. Ze is gebaseerd op de op dat ogenblik geldende kosten van lonen en materialen. Indien deze kosten wijzigingen ondergaan, behouden WMKVOEGWERKEN zich het recht voor de offerteprijzen aan te passen. Een offerte is 1 maand geldig, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt van afgeweken. Eventuele of beweerde onjuistheden in offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de offerte. Een offerte wordt goedgekeurd middels het terugbezorgen van ‘een voor akkoord’ ondertekende offerte, of middels een tussen partijen opgestelde en getekende overeenkomst. Alle offertes moeten schriftelijk (of via mail) bevestigd worden. Een offerte die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Wanneer de overeenkomst tijdens de uitvoering eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal deze een supplementaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% bovenop de reeds uitgevoerde werken. Bij verbreking van de overeenkomst voor de werken starten, is de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het totale bedrag van de getekende offerte of overeenkomst. De reeds aangekochte materialen worden steeds door de klant integraal vergoed.

Voor het uitvoeren van de opdracht worden forfaitaire verplaatsingskosten in rekening gebracht en dit overeenkomstig de indeling van het werkingsgebied van WMKVOEGWERKEN.

WMKVOEGWERKEN en de klanten bespreken de uitvoeringstermijn. De klant kan in geval van overschrijding van de uitvoeringstermijn geen aanspraak maken op enig schadevergoeding, noch tot verbreking van de overeenkomst overgaan of de ontbinding ervan vorderen.


Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd in regie en aan tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar het op dat ogenblik gehanteerd tarief en verklaart zich hiermee akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken worden altijd in overleg met de klant besproken en door de klant voorafgaandelijk goedgekeurd.


Er wordt steeds een voorschot gevraagd. Als de waarde van de uit te voeren werken minder is dan 1000€ dan wordt er geen voorschot gevraagd (tenzij er gevoegd wordt met seifert). Voor aannemingen tussen de 1000€ en 5000€ wordt een voorschot gevraagd van 30% en voor werken met een waarde boven 5000€ wordt een voorschot van 35% gevraagd. Wanneer een voorschotfactuur niet uiterlijk drie dagen voor het begin van de werken betaald is, heeft de WMKVOEGWERKEN het recht de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken of op te schorten tot de factuur is betaald, en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. Alleen de aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw aanvat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing enige schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Bovendien kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.


Werken in regie waarvan het aantal prestatie-uren vooraf niet kan geraamd worden, worden steeds uitgevoerd aan een vast uurtarief exclusief btw en exclusief materiaalkost.


Alle geleverde materialen blijven volledig eigendom van WMKVOEGWERKEN tot alle facturen zijn voldaan. WMKVOEGWERKEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan of diefstal van door ons op de werf geleverde materialen. Ingeval de levering van grondstoffen en materialen zou geschieden in onbewaakte of onbewoonde gebouwen, dient de cliënt in te staan voor beveiliging en/of bewaking van deze goederen. De klant dient WMKVOEGWERKEN vóóraanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij kunnen optreden. De werf dient steeds door de klant en op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden, dit om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf en de draagkracht van de te berijden beddingen. Bij gebreke aan toegankelijkheid van de werf, het veroorzaken van enig oponthoud van méér dan 15 minuten, is enkel de klant aansprakelijk en wordt dit oponthoud aangerekend. Nutteloze verplaatsingskosten worden steeds aangerekend. Water en elektriciteit worden voorzien door de klant.

Facturenzijn binnen de 10 dagen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WMKVOEGWERKEN, startend vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag en dit van rechtswege en zonder enig voorafgaande ingebrekestelling door de klant een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfait verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125 euro) als schadevergoeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de WMKVOEGWERKEN zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur is betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Betwistingen aangaande facturen moeten aangetekend verstuurd worden, uiterlijk vijf dagen na de facturatiedatum.

WMKVOEGWERKEN is niet verantwoordelijk voor enige schade die onvrijwillig gemaakt wordt door de werken aan de woning.

Bij temperaturen boven de 30° en onder de 0° wordt er niet gevoegd. Als op uitdrukkelijk verzoek van de klant de werken in dergelijke omgevingstemperaturen toch dienen uitgevoerd te worden, is WMKVOEGWERKEN niet verantwoordelijk voor mogelijke kleurverschillen, verbranding van voegen of bevriezing van voegen met alle schade als gevolg.


Indien er nog voegen uitgekapt moeten worden (nieuwbouw) wordt een forfaitaire meerprijs aangerekend van 125€ (per nieuwbouw).


Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel van het arrondissement Leuven. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Bel of mail WMK Voegwerken

Wenst u meer informatie over onze algemene voorwaarden of wilt u een gratis offerte aanvragen voor uw werken? Neem dan gerust contact met ons op.

Contacteer WMK Voegwerken door een mail te sturen naar info@wmkvoegwerken.be of door ons te bellen op

+32 498 016 036.